แบ่งเป็น 3 แผนก 1 ฝ่าย

แผนกวิชาการ

ศูนย์การศึกษาด้านการบิน

มาตรฐานสากล

THE STANDARDIZED

ACADEMY OF

AVIATION

แผนกฝึกการยังชีพ

สร้างเสริมพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและ

ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพให้กับผู้เข้ารับ

การฝึกการยังชีพ

แผนกอุปกรณ์การศึกษา

สร้างคน สร้างงาน

สู่มาตรฐานการผลิต

Build people create work produce standard

products

ฝ่ายธุรการ

 

ข่าวสารกิจกรรม

โครงการเพิ่มเวลารู้ให้แก่บุตรหลานของข้าราชการ กกศ.รร.การบินโครงการเพิ่มเวลารู้ให้แก่บุตรหลานของข้าราชการ กกศ.รร.การบิน

 

ข่าวสารกิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการฝึกบิน รร.การบิน

 

โครงการ การจัดการการฝึกนักบินที่มีประสิทธิภาพ

(Effective Pilot Training) รุ่นที่ 3

University of Central Missourl

 

ข่าวสารกิจกรรม

 

โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกบิน รร.การบิน สู่มาตรฐานสากล

 

ข่าวสารกิจกรรม