Logo FTS

  โรงเรียนการบิน 

 

วิสัยทัศน์
        สถาบันผลิตนักบินรบ ครูการบิน ชั้นนำของอาเซียน ให้พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ภาวะผู้นำ การมีวินัยและนิรภัยการบินโดยมีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนากองทัพอากาศ (Training for the best pilots)
ภารกิจ
   รร.การบิน มีหน้าที่  ดำเนินการอบรม อำนวยการศึกษา ให้แก่ ศิษย์การบิน และครูการบิน และฝึกการยังชีพ  รวมทั้งการปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ มี ผบ.รร.การบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ