ประวัติ และ ภารกิจ โรงเรียนการบิน

ความใฝ่ฝันและความพยายามที่จะบินได้เหมือนนก เป็นเรื่องที่อยู่ในความฝันของมนุษย์มาเนิ่นนาน ยิ่งเมื่อ “ออลวิลล์ และ วิลเบอร์ไรท์” ได้ประดิษฐ์อากาศยานและทาการบินได้สาเร็จ เป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๖ ยิ่งดูเหมือนความฝันนั้นได้ใกล้ความเป็นจริงขึ้นทุกขณะ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) ทรงเล็งเห็นความจาเป็นว่า ถึงเวลาแล้ว

ที่คนไทยจะต้องเรียนรู้ในเรื่องการบิน เพราะวันหนึ่ง การบินจะมีบทบาทอย่างสำคัญในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ

ในปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ กระทรวงกลาโหม ได้มีคาสั่งให้จัดตั้ง โรงเรียนการบิน กองบินทหารบก ขึ้นที่ดอนเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น กองโรงเรียนการบินทหารบก จนถึง

พุทธศักราช ๒๔๖๕ ได้ยกฐานะเป็น กองโรงเรียนการบิน เบื้องต้นมีการรับศิษย์การบินที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรเป็นครั้งแรก จานวน ๘ นาย

วันที่ ๑๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา กองโรงเรียนการบิน ต้องย้ายจากดอนเมืองไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนการบิน ขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ ซึ่งโรงเรียนการบินได้ถือเอา วันที่ ๑๒ ธันวาคม เป็นวันสถาปนาโรงเรียนการบิน เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้

ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ กองทัพอากาศสหรัฐขอใช้สนามบิน ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นกองบินทางยุทธวิธี ทาให้การจราจรทางอากาศมีความคับคั่งเป็นอย่างมาก รัฐบาลสหรัฐอเมริกา จึงได้อนุมัติงบประมาณเพื่อสร้างโรงเรียนการบิน ให้กองทัพอากาศไทย ที่ อำเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทดแทนการขอใช้สนามบินที่ จังหวัดนครราชสีมา

ปัจจุบันโรงเรียนการบิน ตั้งอยู่ตาบลกระตีบ อำเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ประมาณ ๑๑,๑๑๕ ไร่ ทางวิ่งของสนามบินกำแพงแสนยาว ๙,๐๐๐ ฟุต กว้าง ๑๕๐ ฟุต สามารถรับน้าหนักเครื่องบินได้ ๑๐๐,๐๐๐ ปอนด์

โรงเรียนการบิน มีภารกิจดาเนินการฝึกอบรม อำนวยการศึกษาให้แก่ศิษย์การบินและครูการบิน และฝึกการยังชีพรวมทั้งการปฏิบัติการใช้กาลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

มีหน่วยขึ้นตรง ๙ หน่วย ดังนี้คือ

๑. กองบัญชาการ ทาหน้าที่เป็นฝ่ายอำนวยการ ประสานงาน กากับการ ควบคุม ปกครองบังคับบัญชาและบริหารงานด้านยุทธการและการข่าว ด้านส่งกาลังบำรุง ด้านกาลังพล ด้านธุรการ และ ด้านกิจการพลเรือน ให้เป็นไปตามภารกิจของโรงเรียนการบิน

 

 

๒. กองฝึกการบิน มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา ฝึกอบรมศิษย์การบิน เสนอแนะ หลักสูตรและแนวการสอน รวมทั้งควบคุมจราจรทางอากาศและบริการข่าวอากาศ

 

๓. กองการศึกษา มีหน้าที่อบรมภาควิชาการแก่ศิษย์การบิน จัดทาตารา อุปกรณ์การศึกษา รวมทั้งฝึกการยังชีพให้กับศิษย์การบิน และผู้ทำการในอากาศของกองทัพอากาศ

๔. กองซ่อมบำรุงอากาศยาน มีหน้าที่ตรวจซ่อมบำรุงระดับหน่วยและระดับกลางให้กับ อากาศยาน เครื่องยนต์ บริภัณฑ์อากาศยาน บริภัณฑ์ภาคพื้น สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และสรรพาวุธ การดัดแปลงแก้ไขตามคู่มือและเอกสารเทคนิค ตลอดจนการควบคุม เก็บรักษา เบิกจ่าย และพิจารณาความต้องการพัสดุช่างอากาศ สื่อสารและพัสดุสรรพาวุธ

 

 

๕. กองบริการ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการช่างโยธา การสวัสดิการ การขนส่งและการส่งกำลังบำรุง

 

๖. กองพันทหารอากาศโยธิน มีหน้าที่ป้องกันและรักษาความปลอดภัยที่ตั้งทางทหาร ในพื้นที่รับผิดชอบ

 

๗. แผนกสื่อสารอิเลคทรอนิกส์ มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติการสื่อสาร การซ่อมบำรุง เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้นขั้นหน่วย และขั้นสนาม และการพัสดุสื่อสาร

๘. แผนกการเงิน มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับ – จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินการบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

 

๙. กองร้อยทหารสารวัตร มีหน้าที่เกี่ยวกับการสารวัตรทหาร การเรือนจา การควบคุม การผ่านเข้า – ออก และ การพักอาศัย นอกจากนี้ยัง

โรงเรียนการบิน มีหน่วยสมทบ ๒ หน่วยคือ ฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ ๓ แผนกคลังเชื้อเพลิงที่ ๑ กองเชื้อเพลิง กรมช่างอากาศ และ ชุดทาลายวัตถุระเบิดที่ ๓ แผนกทาลายวัตถุระเบิด กองทาลายวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

หน่วยภายในโรงเรียนการบิน อีก ๓ หน่วย คือ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ ศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานกาแพงแสน บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จากัด และสถานีวิทยุโทรคมนาคม กำแพงแสน

 

ขั้นตอนการฝึกศิษย์การบิน

นายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จจากโรงเรียนนายเรืออากาศและโรงเรียนนายเรือ ที่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นศิษย์การบิน ปีละ ๒ รุ่น เข้ารับการฝึกอบรมที่โรงเรียนการบิน ตามขั้นตอนดังนี้

๑. การฝึกยังชีพในป่า เพื่อให้ศิษย์การบินมีความรู้ความสามารถในการบังคับร่มลงพื้น เมื่อมีความจาเป็นต้องสละอากาศยานและสามารถยังชีพในป่า ให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ขณะรอรับความช่วยเหลือหลังจากนั้นศิษย์การบินจะเข้ารับการฝึกอบรมในชั้นประถม การอบรมภาควิชาการในชั้นประถม ศิษย์การบินจะได้รับการอบรมวิชาภาคพื้นที่เกี่ยวข้องกับระบบของเครื่องบิน รวมทั้งวิชาที่เกี่ยวกับ การบิน เพื่อให้ศิษย์นาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการฝึกภาคอากาศต่อไป

 

๒. สาหรับการฝึกภาคอากาศ ในเบื้องต้นศิษย์การบิน จะได้รับการฝึกบินเพื่อคัดสรรผู้ที่ มีความถนัดและมีศักยภาพด้านการบินพอที่จะทาการบินในขั้นก้าวหน้าต่อไปได้โดยจะฝึกบินกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖ ซึ่งมีชื่อเรียกขานว่า ชิคเค็น (Chicken) ประกอบด้วยการฝึกบินดังนี้

- การฝึกบินเกาะภูมิประเทศ การฝึกบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินการบินเดินทางและการฝึกบินหมู่เบื้องต้น ใช้ระยะเวลาประมาณ๔เดือนหลังจากจบแล้วศิษย์การบินจะมีความรู้ความสามารถในการบินเบื้องต้นเป็นอย่างดีเมื่อศิษย์ชั้นประถมผ่านการตรวจสอบมาตรฐานฝึกฝนทั้งด้านวิชาการและภาคอากาศแล้วได้รับมอบเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นประถมประดับอยู่บนปกเสื้อด้านซ้ายและจะทาการฝึกในชั้นมัธยมต่อไปก่อนที่จะทาการฝึกบินในชั้นมัธยมศิษย์การบินจะเรียนวิชาการบินและสรีระวิทยาการบินชั้นสูงเพื่อนาไปประกอบกับการบินที่มีความซับซ้อนกว่าชั้นประถมในชั้นมัธยม

ศิษย์การบิน จะทาการฝึกบินเพิ่มเติม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการบินและเพิ่มขีดความสามารถ ในระดับมาตรฐานการเป็นนักบินของกองทัพอากาศไทยซึ่งจะฝึกบินกับเครื่องบินฝึกแบบที่ ๒๙ มีนามเรียกขานว่า “มัสแตง” โดยมีการฝึกดังนี้

- การฝึกบินเกาะภูมิประเทศ การฝึกลงสนามด้วยเครื่องช่วยเดินอากาศ การฝึกบินหมู่ขั้นก้าวหน้า การฝึกเดินทางไปยังสนามบินต่างถิ่น และการฝึกบินกลางคืนในระยะเวลาประมาณ๖เดือน

- เมื่อศิษย์การบินที่ได้รับการฝึกอบรมและผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานของกองทัพอากาศแล้ว เขาเหล่านี้จะได้รับเครื่องหมายความสามารถในการบินชั้นที่ ๓ ประกาศนียบัตรนักบินประจากองตลอดจนได้รับการบรรจุเป็น นักบินประจากองของกองทัพอากาศไปปฏิบัติภารกิจดังนี้

นักบินเฮลิคอปเตอร์จะถูกบรรจุในฝูงบินเฮลิคอปเตอร์เพื่อปฏิบัติภารกิจค้นหาช่วยชีวิตในพื้นที่การรบและปฏิบัติภารกิจการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะ นักบินลาเลียงจะถูกบรรจุในฝูงบินลาเลียงในแต่ละประเภทของเครื่องบิน

นักบินขับไล่และโจมตีจะถูกบรรจุในฝูงบินขับไล่และโจมตีขั้นต้นและจากนั้นจะเข้าบรรจุในฝูงบินขับไล่และโจมตีที่มีสมรรถนะสูงขึ้นและเมื่อนักบินเหล่านั้นมีประสบการณ์ด้านการบินตลอดจนมีฝีมือดีซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดแล้วก็จะทาหน้าที่ปฏิบัติภารกิจตามที่กองทัพอากาศมอบหมายและส่วนหนึ่งจะถูกคัดเลือกกลับเข้ามารับการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบินเพื่อฝึกศิษย์การบินเพื่อจะสร้างนักบินใหม่ให้กับกองทัพอากาศต่อไป

- หากชาติใดได้เปรียบในการครองอากาศแล้ว ย่อมเป็นเครื่องตัดสินผลแพ้ชนะของสงคราม ชาติใดที่สามารถครองปฏิบัติการทางอากาศได้นั้น ย่อมเกิดจากคุณภาพของนักบินที่ได้รับ การฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และนั่นคือ ผลผลิตของโรงเรียนการบิน ที่มุ่งมั่นในการฝึกอบรมสร้าง ศิษย์การบินขึ้นมา เป็นทายาทนักบินที่กล้าหาญ สมชายชาติทหาร สมดังคากล่าวที่ว่า

“สุทันตา เยวะ อิทธิยา” ผู้ฝึกตนดี เป็นผู้มีฤทธิ์

*********************************************************************