รายพระนามและรายนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
(ตั้งแต่อดีต – ถึงปัจจุบัน)

c1
พ.ศ.๒๔๕๗ – พ.ศ.๒๔๖๑
พันเอก พระยาเฉลิมอากาศ
c2
พ.ศ.๒๔๖๑ – พ.ศ.๒๔๖๓ 
พันตรี หลวงทะยานพิฆาต
c3
พ.ศ.๒๔๗๓ – พ.ศ.๒๔๗๖
ร้อยโท เจริญ  ไชยโกมล 
(พลอากาศโท หลวงเจริญจรัมพร)
c4
พ.ศ.๒๔๗๗ – พ.ศ.๒๔๗๘ 
เรืออากาศเอก หลวงเชิดวุฒากาส
c5
พ.ศ.๒๔๘๑ – พ.ศ.๒๔๘๓
นาวาอากาศตรี สกล  รสานนท์ 
c6
พ.ศ.๒๔๘๓ – พ.ศ.๒๔๘๔
นาวาอากาศตรี เสนาะ  รักธรรม 

c7
พ.ศ.๒๔๘๕ – พ.ศ.๒๔๘๗ 
นาวาอากาศเอก ม.ล.ประวาศ  ชุมสาย

c8
พ.ศ.๒๔๘๗ – พ.ศ.๒๔๙๐
นาวาอากาศเอก ม.ร.ว.บุลณรงค์  ลดาวัลย์
c9
พ.ศ.๒๔๙๑ – พ.ศ.๒๔๙๒
นาวาอากาศโท ศิริ  เมืองมณี
c10
พ.ศ.๒๔๙๒ – พ.ศ.๒๔๙๕ 
นาวาอากาศเอก น้อย  ศุกระจันทร์
c11
พ.ศ.๒๔๙๕ – พ.ศ.๒๔๙๖
นาวาอากาศโท เปล่ง  พจนะศิลป์
c12
พ.ศ.๒๔๙๖ – พ.ศ.๒๕๐๐ 
นาวาอากาศโท วงศ์  พุ่มพูลผล 
c13
พ.ศ.๒๕๐๐ – พ.ศ.๒๕๐๓
พลอากาศตรี กร  กนิษฐานนท์
c14
พ.ศ.๒๕๐๓ – พ.ศ.๒๕๑๒
พลอากาศตรี คำรณ  ลีละศิริ
c15
พ.ศ.๒๕๑๒ – พ.ศ.๒๕๑๕
พลอากาศตรี ประสาน  ลีลาลัย
c16
พ.ศ.๒๕๑๕ – พ.ศ.๒๕๑๙ 
พลอากาศตรี ประยุทธ  ประจวบเหมาะ
c17
พ.ศ.๒๕๑๙ – พ.ศ.๒๕๒๑
พลอากาศตรี บัณฑิต  โชติชนาภิบาล
c18
พ.ศ.๒๕๒๑ – พ.ศ.๒๕๒๒
พลอากาศตรี จรรยา  สุคนธทรัพย์
c19
พ.ศ.๒๕๒๒ – พ.ศ.๒๕๒๔
พลอากาศตรี จำลอง  ปุณณะกิตติ
c20
พ.ศ.๒๕๒๔ – พ.ศ.๒๕๒๗
พลอากาศตรี บุญส่ง  ดำรงรัตน์
c21
พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๓๐
พลอากาศตรี ประชุม  ฉายศิริ
c22
พ.ศ.๒๕๓๐ – พ.ศ.๒๕๓๓
พลอากาศตรี ธีร์ศิลป์  คัมภีรญาณนนท์
c23
พ.ศ.๒๕๓๓ – พ.ศ.๒๕๓๖ 
พลอากาศตรี ปรีชา  นิยมไทย
c24
พ.ศ.๒๕๓๖ –พ.ศ.๒๕๓๘
พลอากาศตรี จักรทิพย์   จันทนา
c25
พ.ศ.๒๕๓๘ – พ.ศ.๒๕๔๐ 
พลอากาศตรี สมมิตร  ณ บางช้าง
c26
พ.ศ.๒๕๔๐ –พ.ศ.๒๕๔๒ 
พลอากาศตรี อดิเรก  จำรัสฤทธิรงค์
c27
พ.ศ.๒๕๔๒ –พ.ศ.๒๕๔๖
พลอากาศตรี อาคม  กาญจนหิรัญ
c28
พ.ศ.๒๕๔๖ –พ.ศ.๒๕๔๘ 
พลอากาศตรี ดนัย  นันทะศิริ
c29
พ.ศ.๒๕๔๘ – พ.ศ.๒๕๕๑
พลอากาศตรี วิโรจน์ นิสยันต์ 
c30
พ.ศ.๒๕๕๑ – พ.ศ.๒๕๕๕
พลอากาศตรี ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
c31
พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗
พลอากาศตรี ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์  
c32
พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๕๙
พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม

 

c33 1

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง

 

c34 

พ.ศ.๒๕๖๒ – ปัจจุบัน
พลอากาศตรี ไวพจน์  เกิงฝาก