รายพระนามและรายนาม ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
(ตั้งแต่อดีต – ถึงปัจจุบัน)

c1
(๑) พ.ศ.๒๔๕๗ – พ.ศ.๒๔๖๑
(๓ )พ.ศ.๒๔๖๓ – พ.ศ.๒๔๖๕

พันเอก พระยาเฉลิมอากาศ
c2
(๒) พ.ศ.๒๔๖๑ – พ.ศ.๒๔๖๓
  (๔) พ.ศ.๒๔๖๕ – พ.ศ.๒๔๗๓  

พันตรี หลวงทะยานพิฆาต
c3
(๕)พ.ศ.๒๔๗๓ – พ.ศ.๒๔๗๖
(๗)พ.ศ.๒๔๗๘ – พ.ศ.๒๔๘๑
(๑๓)พ.ศ.๒๔๙๐ – พ.ศ.๒๔๙๑

ร้อยโท เจริญ  ไชยโกมล 
(พลอากาศโท หลวงเจริญจรัมพร)
c4
(๖) พ.ศ.๒๔๗๗ – พ.ศ.๒๔๗๘ 
เรืออากาศเอก หลวงเชิดวุฒากาส
c5
(๘) พ.ศ.๒๔๘๑ – พ.ศ.๒๔๘๓
นาวาอากาศตรี สกล  รสานนท์ 
c6
(๙) พ.ศ.๒๔๘๓ – พ.ศ.๒๔๘๔
นาวาอากาศตรี เสนาะ  รักธรรม 

c7
(๑๑) พ.ศ.๒๔๘๕ – พ.ศ.๒๔๘๗ 
นาวาอากาศเอก ม.ล.ประวาศ  ชุมสาย

c8
(๑๒) พ.ศ.๒๔๘๗ – พ.ศ.๒๔๙๐
นาวาอากาศเอก ม.ร.ว.บุลณรงค์  ลดาวัลย์
c9
(๑๔) พ.ศ.๒๔๙๑ – พ.ศ.๒๔๙๒
(๑๗) พ.ศ.๒๔๙๑ – พ.ศ.๒๔๙๒

  นาวาอากาศโท ศิริ  เมืองมณี
c10
(๑๕) พ.ศ.๒๔๙๒ – พ.ศ.๒๔๙๕ 
นาวาอากาศเอก น้อย  ศุกระจันทร์
c11
(๑๖) พ.ศ.๒๔๙๕ – พ.ศ.๒๔๙๖
นาวาอากาศโท เปล่ง  พจนะศิลป์
c12
(๑๗) พ.ศ.๒๔๙๖ – พ.ศ.๒๕๐๐ 
นาวาอากาศโท วงศ์  พุ่มพูลผล 
c13
(๑๘) พ.ศ.๒๕๐๐ – พ.ศ.๒๕๐๓
พลอากาศตรี กร  กนิษฐานนท์
c14
(๑๙) พ.ศ.๒๕๐๓ – พ.ศ.๒๕๑๒
พลอากาศตรี คำรณ  ลีละศิริ
c15
(๒๐) พ.ศ.๒๕๑๒ – พ.ศ.๒๕๑๕
พลอากาศตรี ประสาน  ลีลาลัย
c16
(๒๑) พ.ศ.๒๕๑๕ – พ.ศ.๒๕๑๙ 
พลอากาศตรี ประยุทธ  ประจวบเหมาะ
c17
(๒๒) พ.ศ.๒๕๑๙ – พ.ศ.๒๕๒๑
พลอากาศตรี บัณฑิต  โชติชนาภิบาล
c18
(๒๓) พ.ศ.๒๕๒๑ – พ.ศ.๒๕๒๒
พลอากาศตรี จรรยา  สุคนธทรัพย์
c19
(๒๔) พ.ศ.๒๕๒๒ – พ.ศ.๒๕๒๔
พลอากาศตรี จำลอง  ปุณณะกิตติ
c20
(๒๕) พ.ศ.๒๕๒๔ – พ.ศ.๒๕๒๗
พลอากาศตรี บุญส่ง  ดำรงรัตน์
c21
(๒๖) พ.ศ.๒๕๒๗ – พ.ศ.๒๕๓๐
พลอากาศตรี ประชุม  ฉายศิริ
c22
(๒๗)พ.ศ.๒๕๓๐ – พ.ศ.๒๕๓๓
พลอากาศตรี ธีร์ศิลป์  คัมภีรญาณนนท์
c23
(๒๘) พ.ศ.๒๕๓๓ – พ.ศ.๒๕๓๖ 
พลอากาศตรี ปรีชา  นิยมไทย
c24
(๒๙) พ.ศ.๒๕๓๖ –พ.ศ.๒๕๓๘
พลอากาศตรี จักรทิพย์   จันทนา
c25
(๓๐) พ.ศ.๒๕๓๘ – พ.ศ.๒๕๔๐ 
พลอากาศตรี สมมิตร  ณ บางช้าง
c26
(๓๑) พ.ศ.๒๕๔๐ –พ.ศ.๒๕๔๒ 
พลอากาศตรี อดิเรก  จำรัสฤทธิรงค์
c27
(๓๒) พ.ศ.๒๕๔๒ –พ.ศ.๒๕๔๖
พลอากาศตรี อาคม  กาญจนหิรัญ
c28
(๓๓) พ.ศ.๒๕๔๖ –พ.ศ.๒๕๔๘ 
พลอากาศตรี ดนัย  นันทะศิริ
c29
(๓๔) พ.ศ.๒๕๔๘ – พ.ศ.๒๕๕๑
พลอากาศตรี วิโรจน์ นิสยันต์ 
c30
(๓๕) พ.ศ.๒๕๕๑ – พ.ศ.๒๕๕๕
พลอากาศตรี ศิวเกียรติ์ ชเยมะ
c31
(๓๖) พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ.๒๕๕๗
พลอากาศตรี ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์  
c32
(๓๗) พ.ศ.๒๕๕๗ – พ.ศ.๒๕๕๙
พลอากาศตรี รัชชาพงษ์ สมนาม

 

c33 1

(๓๘) พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒
พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง

 

c34 1 

(๓๙) พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓
พลอากาศตรี ไวพจน์  เกิงฝาก

c 40

 (๔๐) พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
พลอากาศตรี เสกสรร  คันธา

 

cmd 41

 (๔๑) พ.ศ.๒๕๖๕ – ปัจจุบัน
พลอากาศตรี  พิทูร  เจริญยิ่ง