ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างขุดบ่อเก็บกักน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามฝึกการยังชีพ
ให้กับผู้ทำการในอากาศ อ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี
 1 ก.ย.63
ปร.4  1 ก.ย.63  
ปร.5(ก)  1 ก.ย.63  
ปร.5(ข)  1 ก.ย.63  
ปร.6  1 ก.ย.63    
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  งานจ้างขุดบ่อเก็บกักน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามฝึกการยังชีพให้กับผู้ทำการในอากาศ
อ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี
 10 ก.ย.63    
ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ  15 ก.ย 63
 2 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร   16 ก.ย 63  
ปร.4  16 ก.ย 63    
ปร.5(ก)  16 ก.ย 63    
ปร.6  16 ก.ย 63    
 3

เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมอาคารบริวาร ที่ รร.การบิน

 16 ก.ย 63    
ปร.4  16 ก.ย 63    
ปร.6  16 ก.ย 63    
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมอาคารบริวาร ที่ รร.การบิน  15 ก.ย 63  
 4 เปิดเผยราคากลางงานจ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  16 ก.ย 63 
ปร.4  16 ก.ย 63   
ปร.6  16 ก.ย 63   
 5 เปิดเผยราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน
 16 ก.ย 63     
ปร.4  16 ก.ย 63       
ปร.5(ก)  16 ก.ย 63       
ปร.6  16 ก.ย 63       
 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016 (กองบังคับการ แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
 25 ก.ย 63
 7

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005 (แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการบิน) 

 28 ก.ย 63
 8 เผยแพร่แผนงานจ้างปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย)  22 ก.ย 63         
 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.ย 63
 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีคัดเลือก

 29 ก.ย 63  
 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน  30 ก.ย 63    
 12 เผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (กองบังคับการ แผนกช่างโยธา กองบริการโรงเรียนการบิน)  25 ก.ย.63 
 13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีคัดเลือก
 14 เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๗ (อาคารหอโดดร่ม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน) จำนวน ๑ งาน 1 ต.ค.63
 15 เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๔ (ห้องน้ำและห้องสุขา รจ.ร้อย.ทสห.รร.การบิน) จำนวน ๑ งาน 1 ต.ค.63
 16 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding 7 ต.ค.63  
 17 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding 7 ต.ค.63    
เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน 7 ต.ค.63    
ปร.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา 7 ต.ค.63    
ปร.5(ก) แบบสรุปค่าก่อสร้าง 7 ต.ค.63    
ปร.5(ข) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 7 ต.ค.63    
ปร.6 แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร 7 ต.ค.63    
 18 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย) ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน
โดยวิธี e-bidding
7 ต.ค.63    
 19 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย) ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน
โดยวิธี e-bidding
7 ต.ค.63    
 20 เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตกระการถึงตลาดลีลาลัย)ที่ รร.การบิน จำนวน1งาน 7 ต.ค.63    
ปร.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา 7 ต.ค.63    
ปร.5(ก) แบบสรุปค่าก่อสร้าง 7 ต.ค.63    
ปร.6 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง 7 ต.ค.63    
21 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารเรือนรับรอง ที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร 9 ต.ค.63  
ปร.4 9 ต.ค.63    
ปร.5(ก) 9 ต.ค.63    
ปร.6 9 ต.ค.63    
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๗ (อาคารหอโดดร่ม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
จำนวน ๑ งาน
12 ต.ค.63
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๗
(อาคารหอโดดร่ม แผนกฝึกการยังชีพ)
12 ต.ค.63
ประกาศโรงเรียนการบิน งานปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย)
ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding
15 ต.ค.63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง านปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย)
ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding
15 ต.ค.63
 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding
15 ต.ค.63
 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน)
จำนวน 1 งาน โดยวิธี
(e-bidding)
15 ต.ค.63 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสนามเครื่องบินเล็กและภูมิทัศน์โดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) 16 ต.ค.63   
ประกาศเชิญชวยนกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเครื่องบินเล็กและภูมิทัศน์โดยรอบ (e-bidding) 16 ต.ค.63   
ประกาศโรงเรียนการบิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005 (แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการบิน)
จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
19 ต.ค.63   
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005 (แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการบิน)
จำนวน 1 งาน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19 ต.ค.63    
22 เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005 (แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน 19 ต.ค.63 
ปร.4(1-2) 19 ต.ค.63 
ปร.4(3-4) 19 ต.ค.63 
ปร.4(5-6) 19 ต.ค.63
ปร.5(ก) 19 ต.ค.63
ปร.6 19 ต.ค.63    
ประกาศโรงเรียนการบิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016
(บก.แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศทั่วไป
19 ต.ค.63      
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016 (บก.แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
จำนวน 1 งาน จำนวน 1 งาน
19 ต.ค.63      
เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016 (บก.แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน 19 ต.ค.63
ปร.4(1-2) 19 ต.ค.63      
ปร.4(3-4) 19 ต.ค.63
ปร.4(5-6) 19 ต.ค.63  
ปร.4(7-8) 19 ต.ค.63  
ปร.4(9-10) 19 ต.ค.63  
ปร.5(ก) 19 ต.ค.63  
ปร.5(ข) 19 ต.ค.63  
ปร.6 19 ต.ค.63  
เผยแพร่แผน งานจ้างสร้างรั้วและรางระบายน้ำรอบบ้านรับรอง 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน 30 ต.ค.63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำรอบบ้านรับรอง 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding
2 พ.ย.63
เปิดเผยราคากลาง จ้างสร้างร้ัวและรางระบายน้ำรอบบ้านรับรอง 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ รร.การบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding 2 พ.ย.63
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำรอบบ้านรับรอง 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ โรงเรียนการบิน
จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding
2 พ.ย.63  
ปร.4 2 พ.ย.63
ปร.5(ก) 2 พ.ย.63
ปร.5(ข) 2 พ.ย.63
ปร.6 2 พ.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005
(แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการิน) จำนวน 1 งาน
16 พ.ย.63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016
(บก.แผนกฝีกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน
16 พ.ย.63  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายใน รร.การบิน
(แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย) ที่ รร.การบิน โดยวิธี (e-bidding)
17 พ.ย.63  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114
(บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน) โดยวิธี (e-bidding)
17 พ.ย.63    
เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2024 (ห้องน้ำและห้องสุขา เรือนจำ กองร้อยทหารสารวัตร โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน 26 พ.ย.63      
ปร.4 26 พ.ย.63        
ปร.5(ก) 26 พ.ย.63        
ปร.6 26 พ.ย.63        
ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2017 (อาคารหอโดดร่ม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
จำนวน 1 งาน โดยวิธี (e-bidding)
16 พ.ย.63 
ประกาศผู้ชนะ จ้างสร้างรั้วและรางระบายน้ำรอบบ้านรับรอง 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่  โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธี (e-bidding) 23 พ.ย.63    
ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2154 (บก.กองบริการ โรงเรียนการบิน และฝ่ายคลังรวมการ)
ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน  โดยวิธีคัดเลือก
8 ธ.ค.63      
ประกาศผูัชนะ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2024 (ห้องน้ำและห้องสุขา เรือนจำ กองร้อยทหารสารวัตร โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน 9 ธ.ค.63        
เผยแพร่แผน ปรับปรุงรางระบายน้ำ เส้นทาง จ.1 แยกสวนน้ำจิตตระการ ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน 27 ม.ค.64
เปิดเผยราคากลางปรับปรุงรางระบายน้ำ เส้นทาง จ.1 แยกสวนน้ำจิตตระการ ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน 27 ม.ค.64  
ปร.4 27 ม.ค.64  
ปร.5(ก) 27 ม.ค.64    
ปร.6 27 ม.ค.64    
4 มิ.ย.64
ประกาศขายทอดตลาด 1/64 21 ก.ค.64
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างอาคาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนืกส์ โรงเรียนการบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 11 ส.ค.64  
เปิดเผยราคากลาง สร้างอาคาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนการบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 11 ส.ค.64    
ปร.4(4-5) 11 ส.ค.64    
ปร.4(6-7) 11 ส.ค.64    
ปร.4(8-9) 11 ส.ค.64    
ปร.4(10-11) 11 ส.ค.64    
ปร.4(12-13) 11 ส.ค.64    
ปร.5(ก) 11 ส.ค.64    
ปร.5(ข) 11 ส.ค.64    
ปร.6 11 ส.ค.64    
ยกเลิกการเสนอราคาจ้างสร้างอาคาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนการบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 19 ส.ค.64    
เปิดเผยราคากลางสร้างอาคาร แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนการบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 23 ส.ค.64  
ปร.4(4-5) 23 ส.ค.64    
ปร.4(6-7) 23 ส.ค.64    
ปร.4(8-9) 23 ส.ค.64    
ปร.4(10-11) 23 ส.ค.64    
ปร.4(12-13-14) 23 ส.ค.64    
ปร.5(ก) 23 ส.ค.64    
ปร.5(ข) 23 ส.ค.64    
ปร.6 23 ส.ค.64    
ประกาศเผยแพร่แผนปรับปรุงไหล่ทางวิ่งสนามบิน 27 ส.ค.64      
เผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน 31 ส.ค.64
เผยแพร่แผน จ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน 31 ส.ค.64
เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน 7 ก.ย.64
ปร.4[1] 7 ก.ย.64  
ปร.5 (ก) 7 ก.ย.64  
ปร.6[1] 7 ก.ย.64  
เปิดเผยราคากลาง จ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน 7 ก.ย.64  
ปร.4 7 ก.ย.64  
ปร.6
7 ก.ย.64  
ราคากลาง สร้างอาคาร บก.กซอ.รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 21 ก.ย.64    
ปร.4 สร้างอาคาร บก.กซอ.รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 21 ก.ย.64      
ปร.5(ก) สร้างอาคาร บก.กซอ.รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 21 ก.ย.64      
ปร.5(ข) สร้างอาคาร บก.กซอ.รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก 21 ก.ย.64      
ปร.6 สร้างอาคาร บก.กซอ.รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะอวก 21 ก.ย.64      
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวดอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย.64        
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย.64        
เผยแพร่แผน ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านพักอาศัย (ระยะที่ 1) ฯ  27 ก.ย.64        
เผยแพร่แผนการจ้างปรับปรงุสวนอุทยานการบิน โรงเรียนการบิน 4 ต.ค.64
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง จ้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก (ระยะที่ ๑) ที่ โรงเรียนการบิน 12 ต.ค.64
ปร.4 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก (ระยะที่ ๑) ที่ รร.การบิน 12 ต.ค.64  
ปร.5 (ก) ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก (ระยะที่ ๑) ที่ รร.การบิน 12 ต.ค.64  
ปร.6 ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก (ระยะที่ ๑) ที่ รร.การบิน 12 ต.ค.64  
เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านพักอาศัย (ระยะที่ 1 ) 12 ต.ค.64
ปร.4 12 ต.ค.64
ปร.5 (ก) 12 ต.ค.64
ปร.6 12 ต.ค.64
เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงสวนอุทยานการบิน โรงเรียนการบิน  1 พ.ย.64
ปร4.  1 พ.ย.64  
ปร.5(ก)  1 พ.ย.64  
ปร.6  1 พ.ย.64  
ยกเลิกประกาศ จ้างปรับปรุงสวนอุทยานการบิน โรงเรียนการบิน โดยวิธีคัดเลือก 3 พ.ย.64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมรั้วคอนกรีตบล็อก (ระยะที่ ๑) ที่ โรงเรียนการบิน 5 พ.ย.64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านพักอาศัย (ระยะที่ ๑) 5 พ.ย.64  
เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงสวนอุทยานการบิน โรงเรียนการบิน 12 พ.ย.64
ปร.4 12 พ.ย.64
ปร.5(ก) 12 พ.ย.64
ปร.6 12 พ.ย.64
ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงสวนอุทยานการบิน โรงเรียนการบิน โดยวิธีคัดเลือก  29 พ.ย.64
เผยแพร่แผน งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2083 (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ โรงเรียนการบิน 28 มี.ค.65
เผยแพร่แผน งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2084 (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ โรงเรียนการบิน 28 มี.ค.65
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2083 (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธี e-bidding 21 เม.ย.65
เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2083 (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ โรงเรียนการบิน 21 เม.ย.65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2083 (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธี e-bidding หน้าที่ 1-11 มี 14หน้า 21 เม.ย.65
(ต่อหน้า 12 - 14 ) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2083 (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธี e-bidding 21 เม.ย.65
ปร.4 21 เม.ย.65
ปร.5(ก) 21 เม.ย.65
ปร.5(ข) 21 เม.ย.65
ปร.6 21 เม.ย.65
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2084 (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธี e-bidding 21 เม.ย.65
เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2084 (อาที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ โรงเรียนการบิน 21 เม.ย.65
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2084 (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธี e-bidding 21 เม.ย.65
ปร.4 21 เม.ย.65
ปร.5(ก) 21 เม.ย.65
ปร.5(ข) 21 เม.ย.65
ปร.6 21 เม.ย.65
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๓ (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด)
ที่ โรงเรียนการบิน  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พ.ค.65
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๘๔ (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด)
ที่ โรงเรียนการบิน  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 พ.ค.65  
  เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมา ๒๐๘๓ (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ โรงเรียนการบิน 19 พ.ค.65    
  ปร.4 19 พ.ค.65  
  ปร.5(ก) 19 พ.ค.65  
  ปร.5(ข) 19 พ.ค.65  
  ปร.6 19 พ.ค.65  
  เปิดเผยราคากลาง "ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2084 (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด)  19 พ.ค.65    
  ปร.4 19 พ.ค.65      
  ปร.5(ก) 19 พ.ค.65      
  ปร.5(ข) 19 พ.ค.65      
  ปร.6 19 พ.ค.65      
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2083 (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ รร.การบิน 1 มิ.ย.65
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2084 (อาคารที่พักนายทหารสัญญาบัตรโสด) ที่ รร.การบิน 1 มิ.ย.65
  เผยแพร่แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น ๆ บริเวณ ทะเลสาบจุดรักษาการณ์ที่ ๗ 
ที่ โรงเรียนการบิน
18 ก.ค.65
  เผยแพร่แผนงานสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่
โรงเรียนการบิน
18 ก.ค.65  
  เผยแพร่แผนงานสร้างทางเดินตรวจการณ์รอบทะเลสาบที่ โรงเรียนการบิน 18 ก.ค.65  
  เปิดเผยราคากลาง จ้างงานสร้างทางเดินตรวจการณ์รอบทะเลสาบ ที่ โรงเรียนการบิน 2 ส.ค.65
  ปร.4 2 ส.ค.65
  ปร.5(ก) 2 ส.ค.65
  ปร.6 2 ส.ค.65
  เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น ๆ บริเวณทะเลสาบ จุดรักษาการณ์ที่ ๗ ที่ รร.การบิน 2 ส.ค.65  
  ปร.4 2 ส.ค.65  
  ปร.5(ก) 2 ส.ค.65  
  ปร.5(ข) 2 ส.ค.65  
  ปร.6 2 ส.ค.65    
  เปิดเผยราคากลางงานจ้างสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถ ค.ส.ล.ที่ รร.การบิน 3 ส.ค.65
  ปร.4 - ปร.5(ก,ข) - ปร.6 3 ส.ค.65  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่ โรงเรียนการบิน 17 ส.ค.65
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่น ๆ บริเวณทะเลสาบ จุดรักษาการณ์ที่ ๗ ที่ รร.การบิน 19 ส.ค.65  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานสร้างทางเดินตรวจการณ์รอบทะเลสาบ ที่ โรงเรียนการบิน 19 ส.ค.65    
  เผยแพร่แผน จ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่โรงเรียนการบิน 22 ส.ค.65
  เผยแพร่แผน จ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่โรงเรียนการบิน
22 ส.ค.65
  เผยแพร่แผน จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่โรงเรียนการบิน 22 ส.ค.65
  เผยแพร่แผน จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมอาคาร ที่โรงเรียนการบิน 22 ส.ค.65  
  เปิดเผยราคากลางจ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรอง ที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวารที่โรงเรียนการบิน 24 ส.ค.65    
  ปร.4  24 ส.ค.65      
  ปร.6 24 ส.ค.65       
  เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวารที่โรงเรียนการบิน 24 ส.ค.65      
  ปร.4 24 ส.ค.65
  ปร.6 24 ส.ค.65      
  เปิดเผยราคากลาง "จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน 24 ส.ค.65      
  ปร.4 24 ส.ค.65
  ปร.6 24 ส.ค.65
  เปิดเผยราคากลาง "จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน" 24 ส.ค.65
  ปร.4 24 ส.ค.65
  ปร.6 24 ส.ค.65
  ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน 5 ก.ย.65
  ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวารที่โรงเรียนการบิน 5 ก.ย.65  
  ประกาศผู้ชนะ จ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรอง ที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวารที่โรงเรียนการบิน 5 ก.ย.65  
  ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมอาคาร ที่โรงเรียนการบิน 5 ก.ย.65