รายละเอียดการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ลำดับ รายละเอียด วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 งานปรับปรุงอาคาร ศปก.รร.การบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ๒๙ ก.ย๖๐
2 งานสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน ๒๙ ก.ย๖๐
3 ปรับปรุงรั้วรอบเขตยุทธการเฟส 1 ที่ รร.การบิน ๒๙ ก.ย๖๐
4 งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132 และ1133 (อาคารที่พัก น.ประทวน) ที่ รร.การบิน ๒๙ ก.ย๖๐
5 งานปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ รร.การบิน ๒๙ ก.ย๖๐
6 งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011 (อาคารปฏิบัติงาน ผฝยช.กกศ.รร.การบิน  ๒๙ ก.ย๖๐
เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงรั้วรอบเขตยุทธการเฟส 1 ที่ โรงเรียนการบิน ๒๐ ต.ค.๖๐
ปร.4 ๒๐ ต.ค.๖๐
ปร.5(ก) ๒๐ ต.ค.๖๐
ปร.6 ๒๐ต.ค.๖๐ 
8 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์รักษาความปอดภัย โรงเรียนการบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ๒๐ต.ค.๖๐ 
ปร.4 ๒๐ ต.ค.๖๐
ปร.5(ก) ๒๐ ต.ค.๖๐
ปร.6 ๒๐ ต.ค.๖๐
9 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129, 1130, 1132 และ 1133 (อาคารที่พัก น.ประทวน)
ที่ รร.การบินโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๐ ต.ค.๖๐    
  เปิดเผยราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132และ1133 (อาคารที่พัก น.ประทวนที่ โรงเรียนการบิน) ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.4 ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.5(ก) ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.5(ข) ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.6 ๒๐ ต.ค.๖๐    
10 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011 (อาคารปฏิบัติงาน ผฝยช.กกศ.รร.การบิน)
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๐ ต.ค.๖๐    
  เปิดเผยราคากลางงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011 (อาคารปฏิบัติงาน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.4 ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.5(ก) ๒๐ ต.ค.๖๐    
  ปร.6 ๒๐ ต.ค.๖๐    
11 ประกาศราคากลาง จ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๐ต.ค๖๐      
  เปิดเผยราคากลางจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๒๐ต.ค.๖๐     
  ปร.4 ๒๐ต.ค.๖๐     
  ปร.5(ก) ๒๐ต.ค.๖๐     
  ปร.5(ข) ๒๐ต.ค.๖๐     
  ปร.6 ๒๐ ต.ค.๖๐    
12 ประกาศโรงเรียนการบิน และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน 
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๔ต.ค๖๐     
  ประกาศโรงเรียนการบิน จ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๒๔ต.ค๖๐     
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๒๔ต.ค๖๐     
 13 ประกาศโรงเรียนการบิน และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129, 1130, 1132 และ 1133
(อาคารที่พัก น.ประทวน) ที่ รร.การบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๔ต.ค.๖๐    
  ประกาศโรงเรียน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132 และ1133(อาคารที่พัก น.ประทวน) ที่ รร.การบิน ๒๔ต.ค.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132และ1133 (อาคารที่พักน.ประทวน) ที่ รร.การบิน ๒๔ต.ค.๖๐    
 14 ประกาศโรงเรียนการบิน และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011
(อาคารปฏิบัติงาน ผฝยช.กกศ.รร.การบิน) โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๔ต.ค.๖๐    
  ประกาศโรงเรียนการบิน ประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011 (อาคารปฏิบัติงาน ผฝยช.กกศ.รร.การบิน) ๒๔ ต.ค๖๐    
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๒๔ต.ค๖๐     
15 เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น พร้อมสิ่งอำนวยคาวมสะดวก ที่ โรงเรียนการบิน  ๒๕ ต.ค๖๐    
  ปร.4 ๒๕ ต.ค๖๐    
  ปร.5(ก)  ๒๕ ต.ค๖๐    
  ปร.5(ข) ๒๕ ต.ค๖๐    
  ปร.6 ๒๕ ต.ค๖๐    
16 ประกาศโรงเรียนการบิน และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1029,1130,1132 และ 1133
(อาคารที่พัก น.ประทวน) ที่ รร.การบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
๓๑ต.ค.๖๐    
  ประกาศโรงเรียนการบิน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132 และ1133 (อาคารที่พัก น.ประทวน) ๓๑ต.ค.๖๐    
  เอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1129,1130,1132 และ1133 (อาคารที่พัก น.ประทวน) ๓๑ต.ค.๖๐    
17  ประกาศโรงเรียนการบิน และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1029,1130,1132 และ 1133
(อาคารที่พัก น.ประทวน) ที่ รร.การบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓๑ต.ค.๖๐    
  ประกาศโรงเรียนการบิน ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๓๑ต.ค.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๓๑ ต.ค๖๐    
 18 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา 

โรงเรียนการบิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑ พ.ย.๖๐    
19 ประกาศเผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม
ผฝยช.กกศ.รร.การบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓ พ.ย.๖๐    
  ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน ๓ พ.ย.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนฝึกและอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน ๓ พ.ย.๖๐    
20 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบินโดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓ พ.ย.๖๐    
  ชื่อโครงการ ๓ พ.ย.๖๐    
  ปร.4 ๓ พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๓ พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ข) ๓ พ.ย.๖๐    
  ปร.6 ๓ พ.ย.๖๐    
21 ประกาศเผยแพร่แผน งานปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๗ พ.ย.๖๐    
  ประกาศโรงเรียนการบิน เผยแพร่แผน งานปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน ๗ พ.ย.๖๐    
22 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์รักษาความปลอดภัย โรงเรียนการบิน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ๘ พ.ย.๖๐    
23 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วรอบเขตยุทธการเฟส 1 ที่ โรงเรียนการบิน ๘ พ.ย.๖๐    
24  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1011 (อาคารปฏิบัติงาน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๘ พ.ย.๖๐    
25 ประกาศเผยแพร่ ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2
ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๐ พ.ย.๖๐    
  ร่างประกาศโรงเรียนการบิน จ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน ๑๐ พ.ย.๖๐    
  ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างปรับปรงุระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน ๑๐ พ.ย.๖๐    
 26 ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๐ พ.ย.๖๐    
  เปิดเผยราคากลางปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ รร.การบิน ๑๐ พ.ย.๖๐    
  ปร.4 ๑๐ พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๑๐ พ.ย.๖๐    
  ปร.6 ๑๐ พ.ย.๖๐    
 27 ประกาศประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา ที่ โรงเรียนการบิน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๑๐ พ.ย.๖๐    
  ประกาศราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน ๑๐ พ.ย.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน ๑๐ พ.ย.๖๐    
28 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้น พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ โรงเรียนการบิน ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(1-6) ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(2-6) ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(3-6)  ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(4-6)  ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(5-6)  ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4(6-6)  ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ข) ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.6  ๑๕พ.ย.๖๐    
29 เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงท่อประปา ที่ โรงเรียนการบิน ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.4 ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๑๕พ.ย.๖๐    
  ปร.6 ๑๕พ.ย.๖๐    
30 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๖พ.ย.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน ๑๖พ.ย.๖๐    
31 ประกาศเผยแพร่ งานสร้างที่พักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (ระยะที่ 1)
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๐พ.ย.๖๐    
32 ประกาศเผยแพร่ งานปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โรงเรียนการบิน (ระยะที่ 1)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐พ.ย.๖๐    
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1029,1130,1132 และ 1133 (อาคารที่พัก น.ประทวน)
ที่ โรงเรียนการบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๑พ.ย.๖๐    
34 ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างสร้างที่พักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
(ระยะที่ 1) โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๒พ.ย.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างที่พักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (ระยะที่ 1)โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
๒๒พ.ย.๖๐    
 35 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างสร้างที่พักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก(ระยะที่ 1) โดย วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.4 ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ข) ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.6  ๒๒พ.ย.๖๐    
 36 ประกาศประกวดราคา และเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โรงเรียนการบิน
(ระยะที่ 1) โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒๒พ.ย.๖๐    
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โรงเรียนการบินระยะที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๒พ.ย.๖๐    
37  เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โรงเรียนการบิน (ระยะที่ 1) โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.4 ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก)  ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ข)  ๒๒พ.ย.๖๐    
  ปร.6  ๒๒พ.ย.๖๐    
 38 เปิดเผยรคากลางงาน จ้างปรับปรุงระบบประปาส่วนที่ 1 ที่ โรงเรียนการบิน ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.4(1-2) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.4(3-4) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.4(5-6) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.4(7-8) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.4(9-10) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ก) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.5(ข) ๒๔พ.ย.๖๐    
  ปร.6 ๒๔พ.ย.๖๐    
39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างอาคารเรียนและฝึกอบรม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา
โรงเรียนการบิน โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑ ธ.ค.๖๐    
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสร้างที่พักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก (ระยะที่ 1) 
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
๔ ธ.ค.๖๐    
 41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ โรงเรียนการบิน (ระยะที่ 1) 
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๔ ธ.ค.๖๐    
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างปรับปรุงระบบท่อสูบส่งน้ำเสีย ส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน
โดย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
๖ ธ.ค.๖๐    
44 ประกาศเผยแพร่แผน งานจัดซื้อตำราและอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำตัวศิษย์การบินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๙ม.ค.๖๑    
45 ประกาศเปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อตำราและอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำตัวศิษย์การบินโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๙ม.ค.๖๑    
  รายละเอียดพัสดุ ๒๙ม.ค.๖๑    
46 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ ที่ โรงเรียนการบิน ๒๒พ.ค.๖๑    
  ปร.4 ๒๒พ.ค.๖๑    
  ปร.5(ก) ๒๒พ.ค.๖๑    
  ปร.5(ข) ๒๒พ.ค.๖๑    
  ปร.6 ๒๒พ.ค.๖๑    
  ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ ที่ โรงเรียนการบิน ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำดิบ ที่ โรงเรียนการบิน ๒๕พ.ค.๖๑    
 47 เปิดเผยราคากลางงาน ซ่อมถนนตรวจการภายใน รร.การบิน บริเวณระหว่างจุดรักษาการณ์ ที่ 6 - 8 (25 ก.ค.61) ๒๕ก.ค.๖๑    
   ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมถนนตรวจการณ์ภายใน โรงเรียนการบิน ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมถนนตรวจการณ์ภายใน โรงเรียนการบิน ๒ ส.ค.๖๑    
 48 ประกาศเผยแพร่แผนงานสร้างอาคารรับรองนักท่องเที่ยว พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โรงเรียนการบิน (ระยะที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐ ส.ค.๖๑    
49 ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐ ส.ค.๖๑    
50 ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข2096และ2097(เรือนแถวอาศัยมาตรฐาน)พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารโรงจอดรถ โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐ ส.ค.๖๑    
51 ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข3143และ3158(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐ ส.ค.๖๑    
52 ประกาศเผยแพร่แผนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข3196(บ้านพักรับรอง1)ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
๒๐ ส.ค.๖๑    
53 ประกาศเผยแพร่แผนงานซ่อมแซมบ้านพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร(บ้านเดี่ยว จำนวน 11 หลัง ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๒๐ ส.ค.๖๑    
54 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3196 (บ้านพักรับรอง 1) ที่ โรงเรียนการบิน ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3196 (บ้านพักรับรอง 1) ที่ โรงเรียนการบิน ๒๔ ส.ค.๖๑    
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3196 (บ้านพักรับรอง 1) ที่ โรงเรียนการบิน ๒๔ ส.ค.๖๑    
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3196 (บ้านพักรับรอง 1) ที่ โรงเรียนการบิน ๒๔ ส.ค.๖๑    
 55 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3196 (บ้านพักรับรอง 1) ที่ โรงเรียนการบิน ๒๔ ส.ค.๖๑    
  ปร.4 ๒๔ ส.ค.๖๑    
  ปร.5(ก) ๒๔ ส.ค.๖๑    
  ปร.5(ข) ๒๔ ส.ค.๖๑    
  ปร.6 ๒๔ ส.ค.๖๑    
56  เปิดเผยราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 3143 และ 3158 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ที่ โรงเรียนการบิน ๒๓ ส.ค.๖๑    
  ปร.4 ๒๓ ส.ค.๖๑    
  ปร.5(ก) ๒๓ ส.ค.๖๑    
  ปร.6 ๒๓ ส.ค.๖๑    
57  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3143 และ 3158 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)ที่ โรงเรียนการบิน ๒๓ ส.ค.๖๑    
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3143 และ 3158 (เรือนแถวพักอาศัยมาตร) ที่ โรงเรียนการบิน ๒๓ ส.ค.๖๑    
58 เปิดเผยราคากลางงานซ่อมแซมบ้านพักอาศัย นายทหารสัญญาบัตร (บ้านเดี่ยว) จำนวน 11 หลัง ที่ โรงเรียนการบิน  ๒๓ ส.ค.๖๑    
  ปร.4 ๒๓ ส.ค.๖๑    
  ปร.5(ก) ๒๓ ส.ค.๖๑    
  ปร.6 ๒๓ ส.ค.๖๑    
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัย นายทหารสัญญาบัตร (บ้านเดี่ยว) จำนวน 11 หลัง ที่ โรงเรียนการบิน ๒๓ ส.ค.๖๑    
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัย นายทหารสัญญาบัตร (บ้านเดี่ยว) จำนวน 11 หลัง ที่ โรงเรียนการบิน ๒๓ ส.ค.๖๑    
  เผยแพร่แผนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข2096และ2097(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)พร้อมปรับปรงุภูมิทัศน์และอาคารโรงจอดรถ
ที่ โรงเรียนการบิน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓ ก.ย. ๖๑    
 59 เปิดเผยราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 2096 และ 2097 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคาร
โรงจอดรถที่ โรงเรียนการบิน
๓ ก.ย. ๖๑    
  ปร.4 ๓ ก.ย. ๖๑    
  ปร.5(ก) ๓ ก.ย. ๖๑    
  ปร.5(ข) ๓ ก.ย. ๖๑    
  ปร.6 ๓ ก.ย. ๖๑    
  ร่างประกาศโรงเรียนการบินงานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2096และ2097(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)พร้อมปรับปรุงภุมิทัศน์และอาคารโรงจอดรถ ที่ โรงเรียนการบิน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓ ก.ย. ๖๑    
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2096และ2097(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)พร้อมปรับปรุงภุมิทัศน์และอาคารโรงจอดรถ ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๓ ก.ย. ๖๑    
  เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2154 (ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ) ที่่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖ ก.ย. ๖๑    
  เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 1053 (สำนักงาน หมวดบริการเชื้อเพลิง) ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๖ ก.ย. ๖๑    
  เผยแพร่การจัดซื้อการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบประปาส่วนที่ ๒ ที่ รร.การบิน โดย วิธี (e-bidding)
๖ ก.ย. ๖๑    
  ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2096 และ 2097(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารโรงจอดรถที่รร.การบิน โดยวิธี (e-bidding) ๗ ก.ย. ๖๑    
  เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2096 และ 2097 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารโรงจอดรถที่รร.การบิน โดยวิธี (e-bidding) ๗ ก.ย. ๖๑    
  ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมแซมบ้านพักอาศัย นายทหารสัญญา(บ้านเดี่ยว)จำนวน11หลัง ที่ โรงเรียนการบิน ๑๐ ก.ย. ๖๑    
  ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3143 และ 3158 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)ที่ โรงเรียนการบิน.pdf ๑๐ ก.ย.๖๑    
  ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3196 (บ้านพักรับรอง1)ที่ โรงเรียนการบิน ๑๐ ก.ย.๖๑    
 60 เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 1053 (สำนักงาน หมวดบริการเชื้อเพลิง) ที่ โรงเรียนการบิน ๑๐ ก.ย.๖๑    
  ปร.4 ๑๐ ก.ย.๖๑    
  ปร.5(ก) ๑๐ ก.ย.๖๑    
  ปร.5(ข) ๑๐ ก.ย.๖๑    
  ปร.6 ๑๐ ก.ย.๖๑    
61 เปิดเผยราคากลางปรับปรุงอาคารหมายเลข 2154  ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ ที่ โรงเรียนการบิน ๑๐ ก.ย.๖๑    
  ปร.4 ๑๐ ก.ย.๖๑    
  ปร.5(ก) ๑๐ ก.ย.๖๑    
  ปร.6 ๑๐ ก.ย.๖๑    
  เผยแพร่แผนจ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๒๐ ก.ย.๖๑    
  เผยแพร่แผนจ้างซ่อมบำรุดรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๒๐ ก.ย.๖๑    
  เผยแพร่แผนจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๒๐ ก.ย.๖๑    
  เผยแพร่แผนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๒๐ ก.ย.๖๑    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรอง พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๑ ต.ค.๖๑    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารเรือนรับรอง พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๑ ต.ค.๖๑    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรงอาคารหมายเลข1053(สำนักงาน หมวดบริการเชื้อเพลิง)ที่โรงเรียนการบิน ๑ ต.ค.๖๑    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2154(ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ) ที่ โรงเรียนการบิน ๑ ต.ค.๖๑    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข2096และ2097(เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน)พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์และอาคารโรงจอดรถที่โรงเรียนการบิน ๑ ต.ค.๖๑    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารเรือนรับรอง พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๑ ต.ค.๖๑    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรอง พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๑ ต.ค.๖๑    
  ยกเลิก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๔ ต.ค.๖๑    
  เรื่อง เผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ๒๔ ต.ค.๖๑    
62  ประกาศจ้างสร้างอาคารพักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกโรงเรียนการบิน(ระยะที่2) ๓๑ ต.ค.๖๑    
  เปิดเผยราคากลางงานสร้างอาคารพักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โรงเรียนการบิน ระยะที่ ๒ ๓๑ ต.ค.๖๑    
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารพักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกโรงเรียนการบิน(ระยะที่2) ๓๑ ต.ค.๖๑    
  ปร.4 ๓๑ ต.ค.๖๑    
  ปร.5(ก) ๓๑ ต.ค.๖๑    
  ปร.5(ข) ๓๑ ต.ค.๖๑    
  ปร.6 ๓๑ ต.ค.๖๑    
 63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุรงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโรงเรียนการบิน ๓๑ ต.ค.๖๑    
  เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โรงเรียนการบิน ๓๑ ต.ค.๖๑    
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุรงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโรงเรียนการบิน ๓๑ ต.ค.๖๑    
  ปร.4(1-2) ๓๑ ต.ค.๖๑    
  ปร.4(3-4) ๓๑ ต.ค.๖๑    
  ปร.4(5-6) ๓๑ ต.ค.๖๑    
  ปร.4(7-8) ๓๑ ต.ค.๖๑    
  ปร.4(9-9) ๓๑ ต.ค.๖๑    
  ปร.5(ก) ๓๑ ต.ค.๖๑    
  ปร.6 ๓๑ ต.ค.๖๑    
 64 ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุรงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโรงเรียนการบินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ๒ พ.ย. ๖๑    
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างสร้างอาคารพักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โรงเรียนการบิน (ระยะที่2) ๒ พ.ย. ๖๑    
 65 ประกาศจ้างสร้างอาคารพักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกโรงเรียนการบิน(ระยะที่2)โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒ พ.ย. ๖๑    
  เปิดเผยราคากลางงานสร้างอาคารพักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โรงเรียนการบิน _ระยะที่ ๒_ ๒ พ.ย. ๖๑    
  เอกสารประกวดราคาจ้างสร้างอาคารพักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกโรงเรียนการบิน(ระยะที่2)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidging ๒ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4 ๒ พ.ย. ๖๑    
  ปร.5(ก) ๒ พ.ย. ๖๑    
  ปร.5(ข) ๒ พ.ย. ๖๑    
  ปร.6 ๒ พ.ย. ๖๑    
 66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุรงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโรงเรียนการบินวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ๒ พ.ย. ๖๑    
  เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โรงเรียนการบิน ๒ พ.ย. ๖๑    
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปุรงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโรงเรียนการบิน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ๒ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(1-2) ๒ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(3-4) ๒ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(5-6) ) ๒ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(7-8) ๒ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(9-9) ๒ พ.ย. ๖๑    
  ปร.5(ก) ๒ พ.ย. ๖๑    
  ปร.6 ๒ พ.ย. ๖๑    
 67 เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงระบบประปาส่วนที่ 2 ที่ โรงเรียนการบิน ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(1-2) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(3-4) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(5-6) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(7-8) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(9-10) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(11-12) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(13-14) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(15-16) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(17-18) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.4(19-20) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.5(ก) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.5(ข) ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ปร.6 ๑๓ พ.ย. ๖๑    
  ประการศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว โรงเรียนการบิน ๑๕ พ.ย. ๖๑    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างอาคารพักรับรองนักท่องเที่ยวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก โรงเรียนการบิน (ระยะที่ 2) ๑๕ พ.ย. ๖๑    
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อตำราอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำตัวศิษย์การบิน  ๒๗ พ.ย.๖๑    
  เปิดเผยราคากลาง งานจัดซื้อตำราอุปกรณ์การเรียนการสอนประจำตัวศิษย์การบิน ๒๗ พ.ย.๖๑    
 68 เปิดเผยราคากลาง ซ่อมแซมบ้านพักรับรอง พ.3001 ที่ โรงเรียนการบิน ๓๐ พ.ย.๖๑    
  ปร.4 ๓๐ พ.ย.๖๑    
  ปร.5(ก) ๓๐ พ.ย.๖๑    
  ปร.6 ๓๐ พ.ย.๖๑    
69  เปิดเผยราคากลาง งานซ่อมถนนตรวจการณ์ภายใน โรงเรียนการบิน (ระะยะที่ 1) ๒๓ ก.ค.๖๒    
  ปร.4 ๒๓ ก.ค.๖๒    
  ปร.5(ก) ๒๓ ก.ค.๖๒    
  ปร.6 ๒๓ ก.ค.๖๒    
 70 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมถนนตรวจการณ์ภายใน โรงเรียนการบิน (ระยะที่๑)  ๕ ส.ค.๖๒    
  เผยแพร่แผนงานจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกช่องทาง จ.1 ที่ โรงเรียนการบิน ๑๓ ส.ค.๖๒    
  เผยแพร่แผนงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและที่พักสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้นที่ โรงเรียนการบิน ๑๓ ส.ค.๖๒    
71 เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกช่องทาง จ.1 ที่ โรงเรียนการบิน ๒๐ ส.ค.๖๒    
  ปร.4 ๒๐ ส.ค.๖๒    
  ปร.5(ก) ๒๐ ส.ค.๖๒    
  ปร.6 ๒๐ ส.ค.๖๒    
 72 เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและที่พักสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้นที่ โรงเรียนการบิน ๒๐ ส.ค.๖๒    
ปร.4 หน้า 4 - 10 ๒๐ ส.ค.๖๒    
ปร.4 หน้า 11 -16 ๒๐ ส.ค.๖๒    
ปร.5 (ก) ๒๐ ส.ค.๖๒    
  ปร.5 (ข) ๒๐ ส.ค.๖๒    
  ปร.6 ๒๐ ส.ค.๖๒                        
  เผยแพร่แผนจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตแยกสวนน้ำและจ.4 ๒๖ ส.ค.๖๒            
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกช่องทาง จ.1 ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีคัดเลือก ๒๗ ส.ค.๖๒                      
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานและที่พักสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศภาคพื้นที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีคัดเลือก ๒๗ ส.ค.๖๒    
  เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกบริเวณแยกสวนน้ำจิตตระการ และ จ.4 ที่ โรงเรียนการบิน ๒๗ ส.ค.๖๒    
  ปร.4 ๒๗ ส.ค.๖๒    
  ปร.5(ก) ๒๗ ส.ค.๖๒    
  ปร.6 ๒๗ ส.ค.๖๒    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตบล็อกบริเวณแยกสวนน้ำจิตตระการ และ จ.4 ที่ โรงเรียนการบิน
โดยวิธีคัดเลือก
๔ ก.ย.๖๒     
73 เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๑๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.4 ๑๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.5(ก) ๑๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.6 ๑๑ ต.ค..๖๒     
 74 เปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๑๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.4 ๑๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.6 ๑๑ ต.ค..๖๒     
75 เปิดเผยราคากลางงานจ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๑๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.4 ๑๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.6 ๑๑ ต.ค..๖๒     
77 เปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๑๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.4 ๑๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.5(ก) ๑๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.6 ๑๑ ต.ค..๖๒     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๑๘ ต.ค..๖๒     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๑๘ ต.ค..๖๒     
78 เปิดเผยราคากลางจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ๒๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.4 ๒๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.6 ๒๑ ต.ค..๖๒     
  ยกเลิกประกาศ จ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๑ ต.ค..๖๒     
  ยกเลิกประกาศ จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๑ ต.ค..๖๒     
79 เปิดเผยราคากลางงานจ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.4 ๒๑ ต.ค..๖๒     
  ปร.6 ๒๑ ต.ค..๖๒     
80 เผยแพร่การจัดซื้อตำราเรียนประจำตัวศิษย์การบิน ๒๒ พ.ย..๖๒     
  เปิดเผยราคากลางซื้อตำราเรียนประจำตัวศิษย์การบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๗ พ.ย..๖๒     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตำราเรียนประจำตัวศิษย์การบิน ๑๘ ธ.ค..๖๒    
  เผยแพร่แผนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข2001(อาคารกองบังคับการ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) ๓ ม.ค.๖๓    
  เผยแพร่แผนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข2015(อาคารคลังเก็บพัสดุ2แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) ๓ ม.ค.๖๓    
  เผยแพร่แผนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข2142(อาคารนอน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) ๓ ม.ค.๖๓    
  เผยแพร่แผนงานปรับปรุงอาคารหมายเลข3142(สถานอนุบาลเด็กเล็ก ที่ โรงเรียนการบิน) ๓ ม.ค.๖๓    
  เผยแพร่แผนงานรื้อถอนอาคารหมายเลข2078พร้อมปรับพื้นที่ระบบสาธารณูปโภค ที่ โรงเรียนการบิน
(อาคารหอประชุม โรงเรียนการบิน)
๓ ม.ค.๖๓    
  เผยแพร่แผนงานสร้างอาคารจอดรถยนต์โดยสาร แผนกขนส่ง กองบริการ โรงเรียนการบิน ๓ ม.ค.๖๓    
 81 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2015
(อาคารคลังเก็บพัสดุ 2 แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) 
๑๓ ม.ค.๖๓    
  เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2015
(อาคารคลังเก็บพัสดุ 2 แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) 
๑๓ ม.ค.๖๓    
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2015
(อาคารคลังเก็บพัสดุ 2 แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.4 ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ก) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ข) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ข)(1) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.6 ๑๓ ม.ค.๖๓    
82 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142
(อาคารนอน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) 
๑๓ ม.ค.๖๓    
  เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142
(อาคารนอน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
๑๓ ม.ค.๖๓    
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142
(อาคารนอน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.4 ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ก) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ข) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.6 ๑๓ ม.ค.๖๓    
 83 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3142 (สถานอนุบาลเด็กเล็ก ที่ โรงเรียนการบิน) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3142 (สถานอนุบาลเด็กเล็ก ที่ โรงเรียนการบิน) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3142 (สถานอนุบาลเด็กเล็ก ที่ โรงเรียนการบิน) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.4 ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ก) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ข) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.6 ๑๓ ม.ค.๖๓    
 84 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารจอดรถยนต์โดยสาร แผนกขนส่ง กองบริการ โรงเรียนการบิน  ๑๓ ม.ค.๖๓    
  เปิดเผยราคากลาง งานจ้างสร้างอาคารจอดรถยนต์โดยสาร แผนกขนส่ง กองบริการ โรงเรียนการบิน ๑๓ ม.ค.๖๓    
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารจอดรถยนต์โดยสาร แผนกขนส่ง กองบริการ โรงเรียนการบิน  ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.4 (หน้า 4-10) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.4 (หน้า 11-17) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ก) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ข) ๑๓ ม.ค.๖๓    
  ปร.6 ๑๓ ม.ค.๖๓    
85 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2001 (อาคารกองบังคับการ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน (โดยวิธี e-bidding) ๒๑ ม.ค.๖๓    
  เปิดเผยราคากลาง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2001 (อาคาร กองบังคับการ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน ๒๑ ม.ค.๖๓    
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2001 (อาคารกองบังคับการ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน (โดยวิธี e-bidding) ๒๑ ม.ค.๖๓    
  ปร.4 ๒๑ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ก) ๒๑ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ข) ๒๑ ม.ค.๖๓    
  ปร.6 ๒๑ ม.ค.๖๓    
86  เปิดเผยราคากลาง งานรื้อถอนอาคารหมายเลข 2078 พร้อมปรับพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค ที่ โรงเรียนการบิน
(อาคารหอประชุม โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน
๒๑ ม.ค.๖๓    
  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนอาคารหมายเลข 2078 พร้อมปรับพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
ที่ โรงเรียนการบิน (อาคารหอประชุม โรงเรียนการบิน)
๒๑ ม.ค.๖๓    
  ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนอาคารหมายเลข 2078 พร้อมปรับพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
ที่ โรงเรียนการบิน (อาคารหอประชุม โรงเรียนการบิน)
๒๑ ม.ค.๖๓    
  ปร.4
๒๑ ม.ค.๖๓    
  ปร.4(พ) ๒๑ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ก) ๒๑ ม.ค.๖๓    
  ปร.5(ข)
๒๑ ม.ค.๖๓    
  ปร.6 ๒๑ มค.๖๓    
87  เปิดเผยราคากลาง งานรื้อถอนอาคารหมายเลข 2078 พร้อมปรับพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
ที่ โรงเรียนการบิน (อาคารหอประชุม โรงเรียนการบิน) 
๒๘ มค.๖๓    
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนอาคารหมายเล 2078 พร้อมปรับพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค
ที่ โรงเรียนการบิน (อาคารหอประชุม โรงเรียนการบิน) 
๒๘ มค.๖๓    
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรื้อถอนอาคารหมายเล 2078 พร้อมปรับพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค ที่ โรงเรียนการบิน
(อาคารหอประชุม โรงเรียนการบิน) 
๒๘ มค.๖๓    
  ปร.4 ๒๘ มค.๖๓    
  ปร.4(พ) ๒๘ มค.๖๓    
  ปร.5(ก) ๒๘ มค.๖๓    
  ปร.5(ข) ๒๘ มค.๖๓    
  ปร.6 ๒๘ มค.๖๓    
 88 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2015
(อาคารคลังเก็บพัสดุ 2 แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) 
๒๘ มค.๖๓    
  เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1014 (กองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน) ๓๐ มค.๖๓    
  ปร.4(1-2) ๓๐ มค.๖๓    
  ปร.4(3-4) ๓๐ มค.๖๓    
  ปร.4(5-6) ๓๐ มค.๖๓    
  ปร.4(7-8) ๓๐ มค.๖๓    
  ปร.5(ก)  ๓๐ มค.๖๓    
  ปร.5(ข)  ๓๐ มค.๖๓    
  ปร.6 ๓๐ มค.๖๓    
 89 เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2169
(ห้องน้ำที่อาคารค่ายพักศิษย์การบิน กองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน
๓๐ มค.๖๓    
   ปร.4(2) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.4(2) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.4(3) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.4(4) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.5(ก) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.5(ข) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.6 ๓๐ มค.๖๓    
90  เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2169
(ห้องน้ำที่อาคารค่ายพักศิษย์การบิน กองฝึกการบิน โรงเรียนการบิน)
๓๐ มค.๖๓    
   ปร.4(1) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.4(2) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.4(3) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.4(4) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.5(ก) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.5(ข) ๓๐ มค.๖๓    
   ปร.6 ๓๐ มค.๖๓    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2001 (อาคารกองบังคับการ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) ๕ กพ.๖๓    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 3142 (สถานอนุบาลเด็กเล็ก ที่ โรงเรียนการบิน) ๕ กพ.๖๓    
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142
(อาคารนอน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา ที่ โรงเรียนการบิน) 
๕ กพ.๖๓    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างอาคารจอดรถยนต์โดยสาร แผนกขนส่ง กองบริการ โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธี (e-bidding) ๑๔ ก.พ.๖๓    
91 เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2165 (กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน) ๒๖ ก.พ.๖๓    
  ปร.4(1-2) ๒๖ ก.พ.๖๓    
  ปร.4(3-4) ๒๖ ก.พ.๖๓    
  ปร.4(5-6) ๒๖ ก.พ.๖๓    
  ปร.4(7-8) ๒๖ ก.พ.๖๓    
  ปร.4(9-10) ๒๖ ก.พ.๖๓    
  ปร.4(11-12-13) ๒๖ ก.พ.๖๓    
  ปร.5(ก) ๒๖ ก.พ.๖๓    
  ปร.5(ข) ๒๖ ก.พ.๖๓    
  ปร.6 ๒๖ ก.พ.๖๓    
  เผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142 (อาคารนอน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) ๒๖ ก.พ.๖๓    
92 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142 (อาคารนอน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)  ๒๘ ก.พ.๖๓    
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142
(อาคารนอน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
๒๘ ก.พ.๖๓    
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142
(อาคารนอน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
๒๘ ก.พ.๖๓    
  ปร.4 ๒๘ ก.พ.๖๓    
  ปร.5 (ก) ๒๘ ก.พ.๖๓    
  ปร.5 (ข) ๒๘ ก.พ.๖๓    
  ปร.6 ๒๘ ก.พ.๖๓    
  เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นและกันสาดอาคารอเนกประสงค์แสนเมือง โรงเรียนการบิน ๑๗ มี.ค.๖๓    
  เผยแพร่แผนการจัดจ้าง สร้างอาคารที่พักรับรองนักท่องเที่ยว โรงเรียนการบิน (ระยะที่ ๓) ๑๗ มี.ค.๖๓    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2142
(อาคารนอน แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding)
๑๗ มี.ค.๖๓    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๒๓ มี.ค.๖๓    
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นกและกันสาด อาคารอเนกประสงค์แสนเมือง โรงเรียนการบิน ๒๕ มี.ค.๖๓    
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นและกันสาด อาคารอเนกประสงค์แสนเมือง โรงเรียนการบิน ๒๕ มี.ค.๖๓    
  ประกาศเชิญชวนจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นและกันสาด อาคารอเนกประสงค์แสนเมือง โรงเรียนการบิน ๒๕ มี.ค.๖๓    
  เปิดเผยราคากลางงานจ้างปรับปรุงพื้นและกันสาด อาคารอเนกประสงค์แสนเมือง รร.การบิน ๒๕ มี.ค.๖๓    
  ปร.4 ๒๕ มี.ค.๖๓    
  ปร.5(ก) ๒๕ มี.ค.๖๓    
  ปร.6 ๒๕ มี.ค.๖๓    
  ประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างอาคารที่พักรับรองนักท่องเที่ยว โรงเรียนการบิน (ระยะที่ ๓) วิธี E-bidding ๑ เม.ย.๖๓    
  ประกาศประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารที่พักรับรองนักท่องเที่ยว โรงเรียนการบิน (ระยะที่ ๓) วิธี E-bidding ๑ เม.ย.๖๓    
  ปร.4 ๑ เม.ย.๖๓    
  ปร.5 (ก) ๑ เม.ย.๖๓    
  ปร.5 (ข) ๑ เม.ย.๖๓    
  ปร.6 ๑ เม.ย.๖๓    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นและกันสาด
อาคารอเนกประสงค์แสนเมือง โรงเรียนการบิน (วิธี e-bidding)
๗ เม.ย.๖๓    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง สร้างอาคารที่พักรับรองนักท่องเที่ยว
โรงเรียนการบิน (ระยะที่ ๓) วิธี e-bidding
๑๔ เม.ย.๖๓