ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

1 เปิดเผยราคากลาง งานจ้างขุดบ่อเก็บกักน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามฝึกการยังชีพ
ให้กับผู้ทำการในอากาศ อ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี
 1 ก.ย.63
  ปร.4  1 ก.ย.63  
  ปร.5(ก)  1 ก.ย.63  
  ปร.5(ข)  1 ก.ย.63  
  ปร.6  1 ก.ย.63    
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  งานจ้างขุดบ่อเก็บกักน้ำ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนามฝึกการยังชีพให้กับผู้ทำการในอากาศ
อ.บ่อพลอย จว.กาญจนบุรี
 10 ก.ย.63    
  ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ  15 ก.ย 63
 2 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร   16 ก.ย 63  
  ปร.4  16 ก.ย 63    
  ปร.5(ก)  16 ก.ย 63    
  ปร.6  16 ก.ย 63    
 3

เปิดเผยราคากลาง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมอาคารบริวาร ที่ รร.การบิน

 16 ก.ย 63    
  ปร.4  16 ก.ย 63    
  ปร.6  16 ก.ย 63    
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมอาคารบริวาร ที่ รร.การบิน  15 ก.ย 63  
 4 เปิดเผยราคากลางงานจ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)  16 ก.ย 63 
  ปร.4  16 ก.ย 63   
  ปร.6  16 ก.ย 63   
 5 เปิดเผยราคากลางค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน
 16 ก.ย 63     
  ปร.4  16 ก.ย 63       
  ปร.5(ก)  16 ก.ย 63       
  ปร.6  16 ก.ย 63       
 6 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016 (กองบังคับการ แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
 25 ก.ย 63
 7

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005 (แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการบิน) 

 28 ก.ย 63
 8 เผยแพร่แผนงานจ้างปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย)  22 ก.ย 63         
 9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างกำจัดปลวกอาคารเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  28 ก.ย 63
 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีคัดเลือก

 29 ก.ย 63  
 11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน  30 ก.ย 63    
 12 เผยแพร่แผน จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (กองบังคับการ แผนกช่างโยธา กองบริการโรงเรียนการบิน)  25 ก.ย.63 
 13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าจ้างเหมาทำความสะอาดเรือนรับรองที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร ที่ โรงเรียนการบิน โดยวิธีคัดเลือก  
 14 เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๗ (อาคารหอโดดร่ม ผฝยช.กกศ.รร.การบิน) จำนวน ๑ งาน 1 ต.ค.63
 15 เผยแพร่แผนการจัดจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๒๔ (ห้องน้ำและห้องสุขา รจ.ร้อย.ทสห.รร.การบิน) จำนวน ๑ งาน 1 ต.ค.63
 16 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding 7 ต.ค.63  
 17 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding 7 ต.ค.63    
  เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน 7 ต.ค.63    
  ปร.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา 7 ต.ค.63    
  ปร.5(ก) แบบสรุปค่าก่อสร้าง 7 ต.ค.63    
  ปร.5(ข) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ 7 ต.ค.63    
  ปร.6 แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร 7 ต.ค.63    
 18 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย) ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน
โดยวิธี e-bidding
7 ต.ค.63    
 19 ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย) ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน
โดยวิธี e-bidding
7 ต.ค.63    
 20 เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตกระการถึงตลาดลีลาลัย)ที่ รร.การบิน จำนวน1งาน 7 ต.ค.63    
  ปร.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา 7 ต.ค.63    
  ปร.5(ก) แบบสรุปค่าก่อสร้าง 7 ต.ค.63    
  ปร.6 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง 7 ต.ค.63    
21 เปิดเผยราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์อาคารเรือนรับรอง ที่ประทับ พร้อมทั้งอาคารบริวาร 9 ต.ค.63  
  ปร.4 9 ต.ค.63    
  ปร.5(ก) 9 ต.ค.63    
  ปร.6 9 ต.ค.63    
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๗ (อาคารหอโดดร่ม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
จำนวน ๑ งาน
12 ต.ค.63
  ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๗
(อาคารหอโดดร่ม แผนกฝึกการยังชีพ)
12 ต.ค.63
  ประกาศโรงเรียนการบิน งานปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย)
ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding
15 ต.ค.63
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง านปรับปรุงถนนภายใน โรงเรียนการบิน (แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย)
ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding
15 ต.ค.63
   ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding
15 ต.ค.63
   เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114 (บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน)
จำนวน 1 งาน โดยวิธี
(e-bidding)
15 ต.ค.63 
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสนามเครื่องบินเล็กและภูมิทัศน์โดยรอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (e-bidding) 16 ต.ค.63   
  ประกาศเชิญชวยนกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามเครื่องบินเล็กและภูมิทัศน์โดยรอบ (e-bidding) 16 ต.ค.63   
  ประกาศโรงเรียนการบิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005 (แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการบิน)
จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
19 ต.ค.63   
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005 (แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการบิน)
จำนวน 1 งาน ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
19 ต.ค.63    
22 เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005 (แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน 19 ต.ค.63 
  ปร.4(1-2) 19 ต.ค.63 
  ปร.4(3-4) 19 ต.ค.63 
  ปร.4(5-6) 19 ต.ค.63
  ปร.5(ก) 19 ต.ค.63
  ปร.6 19 ต.ค.63    
  ประกาศโรงเรียนการบิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016
(บก.แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศทั่วไป
19 ต.ค.63      
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016 (บก.แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
จำนวน 1 งาน จำนวน 1 งาน
19 ต.ค.63      
  เปิดเผยราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016 (บก.แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน 19 ต.ค.63
ปร.4(1-2) 19 ต.ค.63      
ปร.4(3-4) 19 ต.ค.63
  ปร.4(5-6) 19 ต.ค.63  
  ปร.4(7-8) 19 ต.ค.63  
ปร.4(9-10) 19 ต.ค.63  
ปร.5(ก) 19 ต.ค.63  
ปร.5(ข) 19 ต.ค.63  
  ปร.6 19 ต.ค.63  
  เผยแพร่แผน งานจ้างสร้างรั้วและรางระบายน้ำรอบบ้านรับรอง 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน 30 ต.ค.63
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำรอบบ้านรับรอง 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding
2 พ.ย.63
  เปิดเผยราคากลาง จ้างสร้างร้ัวและรางระบายน้ำรอบบ้านรับรอง 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ รร.การบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding 2 พ.ย.63
  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วและรางระบายน้ำรอบบ้านรับรอง 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ โรงเรียนการบิน
จำนวน 1 งาน โดยวิธี e-bidding
2 พ.ย.63  
  ปร.4 2 พ.ย.63
  ปร.5(ก) 2 พ.ย.63
  ปร.5(ข) 2 พ.ย.63
  ปร.6 2 พ.ย.63
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2005
(แผนกพลาธิการ กองบริการ โรงเรียนการิน) จำนวน 1 งาน
16 พ.ย.63
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016
(บก.แผนกฝีกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน
16 พ.ย.63  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนภายใน รร.การบิน
(แยกสวนน้ำจิตตระการถึงตลาดลีลาลัย) ที่ รร.การบิน โดยวิธี (e-bidding)
17 พ.ย.63  
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2114
(บก.แผนกช่างโยธา กองบริการ โรงเรียนการบิน) โดยวิธี (e-bidding)
17 พ.ย.63    
  เปิดเผยราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2024 (ห้องน้ำและห้องสุขา เรือนจำ กองร้อยทหารสารวัตร โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน 26 พ.ย.63      
  ปร.4 26 พ.ย.63        
  ปร.5(ก) 26 พ.ย.63        
  ปร.6 26 พ.ย.63        
  ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2017 (อาคารหอโดดร่ม แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน)
จำนวน 1 งาน โดยวิธี (e-bidding)
16 พ.ย.63 
  ประกาศผู้ชนะ จ้างสร้างรั้วและรางระบายน้ำรอบบ้านรับรอง 5 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่  โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน โดยวิธี (e-bidding) 23 พ.ย.63    
  ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2154 (บก.กองบริการ โรงเรียนการบิน และฝ่ายคลังรวมการ)
ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน  โดยวิธีคัดเลือก
8 ธ.ค.63      
  ประกาศผูัชนะ จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข 2024 (ห้องน้ำและห้องสุขา เรือนจำ กองร้อยทหารสารวัตร โรงเรียนการบิน) จำนวน 1 งาน 9 ธ.ค.63        
  เผยแพร่แผน ปรับปรุงรางระบายน้ำ เส้นทาง จ.1 แยกสวนน้ำจิตตระการ ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน 27 ม.ค.64
  เปิดเผยราคากลางปรับปรุงรางระบายน้ำ เส้นทาง จ.1 แยกสวนน้ำจิตตระการ ที่ โรงเรียนการบิน จำนวน 1 งาน 27 ม.ค.64  
  ปร.4 27 ม.ค.64  
  ปร.5(ก) 27 ม.ค.64    
  ปร.6 27 ม.ค.64    
  4 มิ.ย.64
  ประกาศขายทอดตลาด 1/64 21 ก.ค.64