ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.การบิน

คำสั่ง แต่งตั้ง น.รักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศของ รร.การบิน

คำสั่ง แต่งตั้ง จนท.ทำงานรักษาความมั่งคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศของ รร.การบินประจำปีงบประมาณ 65
คำสั่ง แต่งตั้ง คณก.รักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบสารสนเทศของ รร.การบิน
แผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียนการบิน พ.ศ.2565
แผนการสำรองข้อมูลและฟื้นฟูระบบสารสนเทศ (Data Backup and Disaster Recovery Plan) โรงเรียนการบิน พ.ศ.2565
แผนเผชิญเหตุ (IT Contingency Plan) แผนป้องกันภัยธรรมชาติ แผนป้องกันอัคคีภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโรงเรียนการบิน พ.ศ.2565

ระเบียบโรงเรียนการบินว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2565