ict a

คำสั่ง แต่งตั้ง คณก.รักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของ รร.การบิน 65 

 

ict d

 

                         คำสั่ง แต่งตั้ง จนท.ทำงานรักษาความมั่งคงปลอดภัย
                        ระบบสารสนเทศของ รร.การบินประจำปีงบประมาณ 65